nutašyti

nutašýti Rtr 1. tr. SD1163, N, J, LL127, Š, NdŽ, kirviu ar kaltu nudrožti, nulyginti (medį, akmenį ar pan.): Nutãšo teip dailiai, kaip su abliu nuabliuo[ja] Brs. Stiprią kartį, ant vienos pusės plokščiai nutašytą, prie kiekvieno gluosnio su karklais drūtai pririšti turite K.Donel1. Seniau, būdavo, kelmą nutãšo, aria su kelmu Mžš. Reik šniūrą užsiplakt, tai nutašýsi tiesiai Erž. Nuej[o], nutãšė alksnio kavalką, apmuša ir eina [su klumpėmis] Kpč. Nutašaĩ galą siauriau i padarai kilpą iš ąžuolo medžio, pririši (apie spragilą) Krž. Dar siena [molinio tvarto] gerai nesudžiūsta, tai su lopeta nutãšo nutãšo – ir lygi Jnšk. Nuotašýtasis akmuon I. Brolužėli mano mielas, nutašyka baslelius, prie langelio, prie pat sienos man aptverka darželį LTR(Kz). | Ilgais laibais piršteliais gražiai, išmislingai nutašytais nagais Sviestavičius išgraibė daugelį perdalijimų Vaižg. ^ Baltakys (tokia žuvis) – kaip akėtvirbalis nutašýtas, o rauda pilvota Jrb. | refl. tr. Š, NdŽ: Nusitašýkit kuolus Trs. | Stora – negi nustašýsi; kad nėr mėsos – negi prisdėsi Vj. 2. tr. tašant pašalinti: Paimk kirvelį ir nutašýk tuos lazdos gumbus! NdŽ. | prk.: Kadugiuo par tą naktį visas šakas nutãšė (nulaužė, nudraskė) Lnk. 3. tr. tašant padaryti: Viskas Zervynose pastatyta, nutašyta, išskobta iš pušų . Par porą dienų nutãšo [medinius padus], paskui skūra aptraukia – ir klumbiai Bsg. Iš medžio nutašýdavo, apačios medinės – kurpės vadydavos Pžrl. ^ Anų vaikai dideliai nepuiki, visi kaip kirviu nutašýti (nedailūs) Vkš. | refl. tr.: Man kadokes nustašýt tai tik glupstva . 4. tr. Žmt šnek. primušti, pridaužyti: Vyrai, pasgavę vagį, lazdom tep nutãšė, kad jis vogt nigdi nenorės Kpč. Kad nutašiaũ, kad nutašiaũ tada tą vokietį! Krč. Šepetį paėmusi, nutãšė kojas Trk. 5. refl. Lkš, Klvr, Ds šnek. nusigerti: Oi, kad nustãšėm vakar, papuolo degtienė gera Ut. Per Antano vestuves kaip šaučiai nustãšė Dsn. Velniaižin kas su manim darosi. Rodos, pilu kaip į peklą, o nenusitašau, ir gana J.Gruš. 6. intr. Gršl, Krt šnek. greitai nueiti: Kojos muno diktos: sau nutašýsu i vėl pėsčia pareisu iš Kalvarijos Sd. Už tris adynas aš nutašáu į Kretingą Slnt. Antsivertė sermėgą ant galvos i nutãšė į miškalį Skd. 7. refl. šnek. nuvargti, nusivaryti: Išgriozdė rakandus ir padargus iš visų pašalių ir dar pasvarstė juos kiekvieną atskirai – nusitašė, nusiplūkė nuo kojų visi J.Balt. \ tašyti; aptašyti; atitašyti; įtašyti; ištašyti; nutašyti; patašyti; partašyti; pertašyti; pratašyti; pritašyti; sutašyti; užtašyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nutašyti — nutašýti vksm. Nutašýk rą̃stą, ãkmenį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nutąsyti — tr. 1. KŽ nutampyti, nuvilkti tolyn: Sugriaužė kiaulė lovį, nutą̃sė – eik, pritaisyk ben kiek Mžš. 2. Klt nuplėšyti, nudraskyti, nutraukyti: Rūbai nuo sienų nutąsyta vidudienį Trgn. Vienais metais mūsų kaimynų katinas [viščiukams] galvytes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitašyti — 1. tr. kiek nutašyti, nukapoti: Attašyta sienojo pusė Dv. Prieš baldymą reikia atatašyt nuo mūro [sienos] Slm. 2. intr. Ktk šnek. apmušti, aplupti: Būt par snukį atatãšęs ažu tokias kalbas Klt. Nerinko katras [vaikas] kaltas, abiem atatãšė Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertašyti — tr. KŽ, pertašyti KŽ 1. NdŽ iš naujo nutašyti: Partašyk iš naujo baslį J. | refl. tr. NdŽ. 2. N iškirsti miške proskyną. 3. refl. NdŽ šnek. persivalgyti. tašyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tašyti — tašyti, tãšo, tãšė K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ 1. tr., intr. Q644, SD115, SD30, R, MŽ, Sut, N, M, L, Mlk, Srj, Kpč kirviu, skliutu, kaltu ar kuo kitu drožti, kalti, skobti, lyginti (medį, akmenį ir pan.): Su kirviu tašyk tašinį, t. y. baslius, šulus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užtašyti — 1. tr. Drsk tašant nusmailinti: Užtašyti smailyn NdŽ. Neažtãšę neinkalsi [kuolo] LzŽ. Ažutãšė galą kuolo ir invarė Bn. Tuiną ažtašyt reikia Btrm. | refl. NdŽ. 2. tr. Krk, Grg tašant pažymėti, padaryti įkarpą, rantą: Užtãšo medį, kad žinotų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • koplytstulpis — koplỹtstulpis dkt. Išdróžti, išskaptúoti, nutašýti koplỹstulpį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aptašyti — K, Rtr 1. tr. Q82, SD1104, SD207, MŽ, Sut, N, L, LL127, Š, NdŽ, KŽ, LzŽ kirviu, kaltu ar kuo kitu kiek apdrožti, aplyginti: Aptašyk storą baslį ploniau J. Glitai aptašau medį R45, MŽ61. Pavasarį aptašė medžius, aplygino, pamatams prirankiojo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptąsyti — tr. Š 1. KŽ, DŽ1 apstumdyti kiek, apdraskyti, apmušti: Merga zdarova, galėjo jį gerai aptąsyt Ob. Visos vištos išpjautos, tik viena paliko, ale šeško aptąsyta Svn. | refl.: Apsitą̃sė girtuokliai DŽ1. 2. aplyginti pešiojant, apipešioti: Aptąsiaũ… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitąsyti — tr. 1. aptampyti, apdraskyti: Jūsų arkliai užvirto…, šunes ausis atatąsė TDrIV113(Prng). 2. sunkiai atnešti, atvilkti: Atanešiau, privargau, atitąsiaũ sunkybę Skp. 3. refl. ateiti, atsivilkti: Ko jūs atsitąsėt? Pun. ◊ nors ausìs (ūsùs)… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.